www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Oznam

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy - Pavilón detských ihrísk na Gessayovej ul. č. 9

Podmienky OVS - Gessayova 9
Vyhl. OVS Gessayova 9

Harmonogram prác máj 2016

Sídlisko

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Lužné lesy

Kosba od 5.5.2016

Kosba - Dočasná zeleň + ZŠ

MŠ a VDI (Verejné detské ihriská):

Čistenie komunikácií:


Termíny kosby a niektorých činností sa môžu meniť vzhľadom na poveternostné podmienky.


Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. aIV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej adočasnej zelene, sadovnícke úpravy aich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba ačistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).