www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Denný harmonogram prác si môžete pozrieť tu:
na našej Facebookovej stránke


Oznam

Ponúkame Vám aktuálne informácie o počasí v Petržalke, aj predpoveď na ďalšie dni. Teda, ak chcete vedieť, kde momentálne fúka, sneží, aká je teplota v konkrétnej časti Petržalky, stačí si otvoriť tento link: http://meteofact.com/petrzalka

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava k zámeru „ Zberný dvor odpadov Bratislava – Petržalka, rozšírenie“ príloha

Zimná služba

Zimná služba začína 15.11.2016. Na nižšie uvedenom linku si môžete pozrieť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Podľa jednotlivých farebných označení zistíte, kto sa má postarať a je zodpovedný za údržbu jednotlivých chodníkov a komunikácií. Pre podnety a otázky ohľadne zimnej pohotovosti Vám slúži biela linka: 02 63 820 158
Zimná služba a mapa zimne služby

Harmonogram prác marec 2017

Sídlisko

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Lužné lesy

Čistenie komunikácií

Jarné vyhrabávanie a čistenie areálov MŠ, ZŠ a VDI

Výruby podľa schválených povolení oddelením životného prostredia - MČ Petržalka

Orezy krovitých skupín podľa zadania a požiadaviek oddelenia životného prostredia – MČ Petržalka


Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. aIV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej adočasnej zelene, sadovnícke úpravy aich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba ačistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).