www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Denný harmonogram kosieb si môžete pozrieť tu:
na našej Facebookovej stránke


Oznam

Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia Vianočných trhov 2016:     Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška

Obchodná verejná na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2016:
                         Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy - Pavilón detských ihrísk na Hrobákovejj ul.
Podmienky OVS - Hrobákova
Vyhl. OVS - PDI Hrobákova
Výsledky OVS PDI Hrobáková

Harmonogram prác október 2016

Sídlisko

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Lužné lesy

Zber lístia a čistenie areálov - ZŠ

Zber lístia a čistenie areálov - MŠ a VDI (Verejné detské ihriská):

Čistenie komunikácií:


Termíny kosby a niektorých činností sa môžu meniť vzhľadom na poveternostné podmienky.


Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. aIV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej adočasnej zelene, sadovnícke úpravy aich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba ačistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).