www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Zberný dvor Petržalka

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PRE ZBERNÝ DVOR

Prevádzkovateľ zariadenia.
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Čapajevova 6, 851 01 Bratislava,

Tel.:
Zberný dvor 02/63821203
Vedúci prevádzky 0905 902 255 (v pracovné dni od 7,00 do 15,00 hod.)

Určenie a podmienky uskladnenia:
Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž a pod.).Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 350 kg / rok na jednu domácnosť .

Druh odpadu:

Obsahom odpadu nemôže byť :

Povinnosti dovozcu odpadu.

Prevádzková doba.

Pondelok - sobota od 8,00 do 18,00 hod.
Odber odpadu od občanov od 8,00 do 12,00 a od 12,30 do 17,40
Nedeľa, sviatky mimo prevádzky

Ak nie z viny prevádzkovateľa Zberného dvora nebude možné prevziať odpad odporúčame tento odviezť na zberný dvor spoločnosti OLO na Ivánskej ceste.

V Bratislave 9.10.2015

Ing. Martin Füzek
Riaditeľ MP VPS